Title

教會內台語白話字使用人口kap現況調查

Translated Titles

A Survey of Romanized Taiwanese Peh-oe-ji Users and Usages in Taiwan's Churches

DOI

10.6621/JTV.2013.0501.04

Authors

蔣為文(Taiffalo Wi-Vun Chiung)

Key Words

羅馬字 ; 白話字 ; 台語 ; 聖經 ; 教會 ; Roman scripts ; Peh-oe-ji ; Taiwanese ; Bible ; church

PublicationName

台語研究

Volume or Term/Year and Month of Publication

5卷1期(2013 / 03 / 01)

Page #

74 - 97

Content Language

繁體中文

Chinese Abstract

「白話字」(Pèh-oē-jī)mā號做「教會羅馬字」、「台灣字」、「咱人字」,伊是19世紀後半期ê sî-chūn透過傳教士傳入台灣ê主要teh書寫台語kap客語ê羅馬字系統。白話字對19世紀尾20世紀初台灣ê全民教育、文化啟蒙kap文學創作有真大ê影響kap貢獻。本研究tī 2012年透過教會問卷普查kap田野訪問調查方式針對台灣基督長老教會會內ê白話字使用人口kap現況做調查。本論文lóng總訪問29位白話字使用者,平均年歲是75.8歲。大多數ê使用者是細漢ê sî-chūn tī教會「主日學」學tio̍h白話字。平均1禮拜半點鐘至1點鐘ê學習時間。受訪者lìn有人學kúi pái ê時間就ē-hiáu白話字,mā有人ài學kúi個月chiah ē-hiáu。Ùi受訪者年歲kap訪談內容發現,大約1970年代以後,lú來lú濟ê教會主日學真明顯無koh teh教白話字,致使教會內ê白話字使用者有真明顯老化kap斷層ê現象。

English Abstract

Peh-oe-ji, also known as 'church Roman scripts', 'Taiwanese characters' or 'people's scripts', was a Romanized writing system invented by missionaries for writing Taiwanese and Hakka languages in the second half of nineteenth century. Peh-oe-ji had great influences and made substantive contributions to public education, cultural enlightenment, and literary creations especially in the late nineteenth century and the early twentieth century. This paper surveys the population of Peh-oe-ji users and its usages in the Presbyterian Church in Taiwan through census and field investigation conducted in 2012. A total of 29 Peh-oeji users with the average age of 75.8 were interviewed. Most users learned Pehoe- ji during Sunday school when they were children. They spent an average of 30~60 minutes per week in class. The users usually acquired the reading skills after several classes or months of learning. The investigation also reveals that the population of Peh-oe-ji users declined noticeably starting the 1970s when Taiwanese Peh-oe-ji was no longer prominently taught in church Sunday schools.

Topic Category 人文學 > 語言學
Reference
 1. Chiung, Wi-vun T.(2000).Peh-oe-ji: a childish writing?.6th Annual North American Taiwan Studies Conference
 2. 呂興昌(1995)。白話字中的台灣文學資料。台灣詩人研究論文集
 3. 李勤岸(2010)。白話字文學:台灣文化kap語言文學ê互動。台南:開朗雜誌社。
 4. 張妙娟(2005)。開啟新眼:台灣府城教會報與長老教會ê基督徒教育。台南:人光。
 5. 陳慕真(2007)。漢字之外:台灣府城教會報kap台語白話字文獻中ê文明觀。台南:人光。
 6. 黃佳惠(2000)。碩士論文(碩士論文)。台南師院。
 7. 董芳苑(2004)。台語羅馬字之歷史定位。台灣文獻,55(2),289-324。
 8. 蔣為文(2011)。民族、母語與音素文字。台南:成功大學。
 9. 蔣為文(2005)。語言、認同與去殖民。台南:成功大學。
 10. 蔣為文(2012)。台南市立文化資產管理處委託計畫案台南市立文化資產管理處委託計畫案,台南:台南市立文化資產管理處。
 11. 蔣為文編(2011)。台語白話字文學選集。台南:台灣文學館。
 12. 蔣為文編(2011)。台語白話字文學選集。台南:台灣文學館。
 13. 蔣為文編(2011)。台語白話字文學選集。台南:台灣文學館。
 14. 蔣為文編(2011)。台語白話字文學選集。台南:台灣文學館。
 15. 蔣為文編(2011)。台語白話字文學選集。台南:台灣文學館。
Times Cited
 1. CHIUNG, Wi-vun Taiffalo(2015)。Taiwanese or Southern Min? On the Controversy of Ethnolinguistic Names in Taiwan。台語研究,7(1),54-87。
 2. 余伯泉(2015)。論福台語拼音教學研究(1998-2014):兩種觀點。國際文化研究,11(2),57-81。
 3. 吉田真悟(2018)。Uì語詞區別ê角度來探討台語文內底漢字kap羅馬字ê用法:以教育部選定漢字kap《台文通訊BONG報》ê用字法做例。台語研究,10(1),50-70。
 4. 張學謙(2014)。白話字ê本土化kah現代化。台語研究,6(1),42-71。
 5. 蔣為文、張玉萍(2018)。戰後初期蔣介石政權處理台灣語言議題ê態度hām手路ê轉變。台語研究,10(1),28-48。