Title

Features and Prospects in Comparative Studies of Vietnam and Taiwan

Translated Titles

台越比較研究ê現況kap未來發展ê可能性

DOI

10.6621/JTV.2011.0302.05

Authors

蔣為文(Wi-Vun Taiffalo Chiung)

Key Words

台越 ; 越南 ; 台灣 ; 東南亞 ; 區域研究 ; Tai-Oat ; Vietnam ; Taiwan ; Southeast Asian ; area studies

PublicationName

台語研究

Volume or Term/Year and Month of Publication

3卷2期(2011 / 09 / 01)

Page #

122 - 141

Content Language

英文

Chinese Abstract

自1986年越南政府進行改革開放到ta(上標 n),台灣kap越南ê經濟、文化交流ná來ná chē。Chit kúi年來台商tī越南ê投資金額lóng佔外國投資ê前三名。Ùi hng路嫁來台灣ê越南新移民mā將近十萬人。因為台越雙方ê交流chiâ(上標 n)密切,越南研究kap台灣研究mā分別chiâ(上標 n)做台灣hām越南學術界關心ê研究領域之一。Toè tióh李前總統登輝先生ê南進政策,中央研究院tī 1994年成立東南亞區域研究計畫(2003年改為亞太區域研究專題中心)積極從事東南亞研究。台灣學界自1999年起ták年辦理東南亞區域研究年度研討會,koh分別tī 2005年成立台灣東南亞學會kap 2009年成立台越文化協會。Tī東南亞研究當中,越南研究佔有真重ê分量。仝款,越南社科院tī 1993年成立中國研究中心(目前已經升級做中國研究院,下設台灣研究中心)koh積極從事台灣經濟發展過程ê研究。Chit篇論文beh回顧台灣ê越南研究kap越南ê台灣研究歷程koh提出未來台越人文比較研究新興議題ê可能性。

English Abstract

Inter-marriages, economic cooperation and cultural exchanges between Taiwan and Vietnam have increased significantly in the last two decades. Hence Vietnamese studies in Taiwan and Taiwanese studies in Vietnam have gained improtance in academia in Taiwan and Vietnam. In Taiwan, for example, the Center for Southeast Asian Studies (1994-2001) was established in 1994 by Taiwan.Academia Sinica under the Go-South Policy of Taiwan former president Lee Teng-hui. There are several more important institutions engaging in Vietnamese studies and/or semi-regular Taiwanese-Vietnamese academic conferences. In Vietnam, Taiwanese studies came along with the emergence of Chinese studies in the early 1990s. In September 1993, the Center for Chinese Studies at the Vietnam Academy of Social Sciences was approved by the Vietnamese government. The purpose of this paper is to survey current developments of comparative studies of Vietnam and Taiwan, and to provide further perspectives on the future development of this area of study.

Topic Category 人文學 > 語言學
Reference
 1. Oo, Chheng-hui; and Gi-cheng Tan. 2010. 大學招生缺額,外籍生補足[Foreign students may supplement the vacancy].《自由時報》[Liberty Times], August 15.
 2. Nguyen, H. T. and C. Y. Shih. 越南的中國研究─中國研究中心/院的概況 [Chinese Studies in Vietnam: Current development of the Institute of Chinese Studies].。
 3. Cheng, Robert L.(1996)。民主化政治目標kap語言政策。語言政治與政策
 4. Chiung, Wi-vun(2005).Language, Identity and Decolonization.Tainan:National Cheng Kung University.
 5. Chiung, Wi-vun(2007).Language, Literature, and Reimagined Taiwanese Nation.Tainan:National Cheng Kung University.
 6. Chiung, Wi-vun(2004).Lịch Sử và Ngôn Ngữ Đài Loan.Tainan:National Cheng Kung University.
 7. Chiung, Wi-vun(2010)。留Tiàm tī 越南ê農技人員吳連義ê案例研究。台灣風物,60(2),63-86。
 8. Kerr, George H.(1992)。被出賣的台灣。Taipei:Chian-ui Press。
 9. Lee, Wen-Chih(2003).The construction of Taiwan's "Go-South" worldview: the vantage point of struggle between sea power and land power in Asia-Pacific.Taiwan and Southeast Asia: Go-South Policy and Vietnamese Brides,Taipei:
 10. Ong, Iok-tek(1993)。台灣苦悶的歷史。Taipei:Independence Press。
 11. Peng, Ming M.、Ng, Yuzin C.(1995)。台灣在國際法上的地位。Taipei:Taiwan Interminds Publishing Inc.。
 12. Shiu, Wen-tang(2003)。A decade of development in Taiwan-Vietnam relations。Taiwan and Southeast Asia: Go-South Policy and Vietnamese Brides,Taipei:
 13. Si, Cheng-honged.(1996)。語言政治與政策,Taipei:
 14. Su, Beng(1980)。台灣四百年史。San Jose:Paradise Culture Associates。
 15. Tiun, Juhong(1996)。台灣現行語言政策動機ê分析。語言政治與政策
 16. Vũ, Minh Giang(2004).Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở một số nước trên thế giới.Conference proceedings of the 2004 International Conference on Vietnamese Studies,Hanoi:
Times Cited
 1. 方耀乾(2008)。Ui邊緣kau多元中心:台語文學e主體建構。成功大學台灣文學系學位論文。2008。1-279。
 2. 顧友友(2008)。2008台灣總統候選人語言使用之研究以競選媒體場域為分析對象。成功大學台灣文學系學位論文。2008。1-170。